Privacyreglement

Uw persoonsgegevens en uw privacy bij The Living Tree

Algemeen

The Living Tree hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacyreglement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. The Living Tree houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Bij The Living Tree kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk voor doelmatig beleid en beheer van het functioneren van The Living Tree.

De plichten van The Living Tree

Het bestuur van The Living Tree, het Tree Team, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet het Tree team als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • geanonimiseerd voor ondersteuning van statistiek, onderwijs en voorlichting.
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit gebeurt op het moment dat wij de gegevens aan u vragen.
 • Alle leden van het Tree Team hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor doelmatig beleid en beheer.

 Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 • Het recht om u tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.